Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 134

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 138

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 145

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 146

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 147

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 203

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 204

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 206

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 207

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php:134) in /home4/poljosk/public_html/poljoskola.edu.rs/components/com_phocadownload/helpers/phocadownload.php on line 208
ࡱ> '` bjbjLULU ؽ.?.?$0@@@@@@@$$ R]R]R]P]$]d6_6_6_6_6_```$khөxȤ@``"```Ȥ@@6_6_}aIII`,@6_@6_I`IIV@@@~6_*_ fR]sB w0N0KUK~~8K@``I`````ȤȤX```````*.E$.Edx@@@@@@ Curriculum vitae(Stavite fotografiju) Li ni podaciPrezime i imeIme Prezime Adresa(e)Kuni broj, ulica, poatanski broj, grad, dr~ava Telefonski broj(evi)(ukloni ako nije primenjivo)Broj mobilnog telefona:(ukloni ako nije primenjivo)E-mail(ukloni ako nije primenjivo)Dr~avljanstvo(ukloni ako nije primenjivo)Datum roenjaPol Radno iskustvo DatumiZasebno unesite svako radno mesto, po evai s poslednjim. (ukloni ako nije primenjivo)Zanimanje / radno mestoGlavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavcaDatumiZanimanje / radno mestoGlavni poslovi i odgovornostiIme i adresa poslodavcaObrazovanje DatumiZasebno unesite svaki va~niji program obrazovanja ili osposobljavanja koji ste zavraili, po evai s posljednjim. (ukloni ako nije primenjivo)Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije gde ste stekli obrazovanje i osposobljavanjeStepen prema nacionalnoj ili meunarodnoj klasifikaciji(ukloni ako nije primenjivo)Li ne veatine i kompetencijeMaternji jezik(ci)Navedite maternji jezik (ako je va~no, navedite dodatne maternje jezike)Drugi jezik(ci)SamoprocenaRazumevanje Govor Pisanje Evropski nivo (* tabela u prilogu)Sluaanje itanjeGovorna interakcijaGovorna produkcijaJezikJezikSocijalne vetine i kompetencijeZamenite ovaj tekst opisom kompetencija navedite gde ste ih stekli. (ukloni ako nije primenjivo)Organizacione vetine i kompetencijeZamenite ovaj tekst opisom kompetencija navedite gde ste ih stekli. (ukloni ako nije primenjivo)Tehni ke veatine i kompetencijeZamenite ovaj tekst opisom kompetencija navedite gde ste ih stekli. (ukloni ako nije primenjivo)Numeri ke veatine i kompetencijeZamenite ovaj tekst opisom kompetencija navedite gde ste ih stekli. (ukloni ako nije primenjivo)Umetni ke veatine i kompetencijeZamenite ovaj tekst opisom kompetencija navedite gde ste ih stekli. (ukloni ako nije primenjivo)Druge veatine i kompetencijeZamenite ovaj tekst opisom kompetencija navedite gde ste ih stekli. (ukloni ako nije primenjivo)Poznavanje rada na ra unaruKoje programe poznajete i koristiteVoza ka dozvolaNavedite posedujete li voza ku dozvolu i za koje kategorije vozila. (ukloni ako nije primenjivo) Dodatne informacijeOvdje unesite sve podatke koji mogu imati neku va~nost, na primer, osobe za kontakt, preporuke itd. (ukloni naslov ako nije primenjivo)DodaciNavedite dokumente koje prila~ete cv-u. (ukloni naslov ako nije primenjivo) A1A2B1B2C1C2R A Z U M E V A N J ESluaanjeMogu razumeti poznate rie i i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju porodicu i neposrednu konkretnu okolinu, ako sagovornik govori polako i razgovetno.Mogu razumeti fraze i naj eae koriaene re i iz podru ja neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i porodici, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno zna enje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obaveatenja.Mogu razumeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovno susreem na poslu, u akoli, u slobodno vrijeme itd. Mogu razumeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekuim dogaajima ili temama od li nog i profesionalnog interesa ako su iskazane relativno polako i razumljivo.Mogu razumeti du~e govore i predavanja te pratiti ak i slo~enu argumentaciju ako mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumeti vei deo TV vesti i programa koji se bave tekuim dogaajima. Mogu razumjeti veinu filmova na standardnom jeziku.Mogu razumeti duga ak govor ak i kad nije jasno strukturiran i kad veze meu re enicama nisu jasno iskazane, ve se samo podrazumevaju. Mogu bez prevelikog napora razumeti televizijske programe i filmove.Nemam poteakoa u razumevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u direktnoj komunikaciji, bilo preko medija, ak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, uz uslov da imam vremena prilagoditi se odreenom naglasku. itanjeMogu prepoznati poznata imena, re i i vrlo jednostavne re enice, npr. na oglasima postavljenim na javnim mestima, plakatima ili u katalozima.Mogu itati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronai odreenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao ato su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu razumeti kratka, jednostavna privatna pisma.Mogu razumeti tekstove koji su uglavnom pisani obi nim jezikom ili jezikom moje struke. Mogu razumjeti opis dogaaja, oseaja i ~elja u osobnim pismima.Mogu itati lanke i izveataje koji obrauju savremene probleme u kojima pisac zauzima odreena stajaliata ili izra~ava odreena mialjenja. Mogu razumeti savremenu knji~evnu prozu.Mogu razumeti duga ke i kompleksne injeni ne i knji~evne tekstove te prep"$NVXZdtx > @ B ^ umemmemmm_UhaJmHsH haJhUmHsHhmHsHh5CJmHsHhhk(aJmHsHh2{hCJmHsHhJaJmHsHh2{aJmHsHhJh;DB5CJaJmHsHhWh;DB5CJaJmHsHhWhJCJ aJ mHsHhWhCJ aJ *jhK?CJ UaJ mHnHsH tH u$PRTVXZtv*$If$IfPkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4 *$$Ifa$gd2{ *$$Ifa$gd;DB$If vx& LF= *$IfgdXE$IfPkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4 '$IfgdXE$IfPkdt$$If40+ !*+ !*4(4 af4& ( R $IfgdXE *$IfgdXE$IfPkd\$$If40+ !*+ !*4(4 af4 @ B z*Pkdp$$If40+ !*+ !*4(4 af4 *$IfgdXE$Ifvkd$$If4\+ =!*+ $ !*4(4 af4B ^ GPkdX$$If40+ !*+ !*4(4 af4 +$IfgdXEPkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4 *$IfgdXE$If NH? *$IfgdXE+$IfPkd@$$If40+ !*+ !*4(4 af4 +$IfgdXE$IfPkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4  " $ T V X Z \ ^ j n p  2 4 6 : < J *XZbdr:̓hJmHsHh5CJaJmHsHh hCJmHsHh h^JmH$sH$hNfhNfmHsH h hhhk(CJmHsHhCJmHsHh hmHsHhmHsHh hCJ5 PG *$IfgdXEPkd($$If40+ !*+ !*4(4 af4 +$IfgdXE$IfPkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4 " $ T E8 $If^gdNfRkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4 *$Ifgd`Q $IfgdNf$IfPkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4T V X Z \ ^ l n SGA+$If +$$Ifa$gdPkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4$IfPkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4*$Ifn p IRkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4+$If +$$Ifa$gdRkdp$$If40+ !*+ !*4(4 af4  2 E9 $If^Rkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4 +$If^gd $Ifgd~Rkd`$$If40+ !*+ !*4(4 af42 4 6 8 : < J dQKE*$If$IfPkd $$If40+ !*+ !*4(4 af4+$IfPkdP $$If40+ !*+ !*4(4 af4,$Ifdf8:SPkd $$If40+ !*+ !*4(4 af4*$If$IfPkd8 $$If40+ !*+ !*4(4 af4:<LFF+$IfPkd $$If40+ !*+ !*4(4 af4*$If $$If]a$Pkd $$If40+ !*+ !*4(4 af4(*,.0KEE+$IfPkd| $$If40+ !*+ !*4(4 af4,$If K$If^KPkd $$If40+ !*+ !*4(4 af4(02.0FJTXfjl%,9:=_JM@򤚤~rjjjhmHsHhCJaJmHsHh5CJ\aJmHsHh5CJaJmHsHh]%_aJmHsHhaJmHsH h6]h]%_6]mHsHh6]mHsH haJh5aJmHsHhaJmHsHhCJaJmHsHhhaJmHsH)02XQKK+$IfPkdd $$If40+ !*+ !*4(4 af4($If$IfPkd $$If40+ !*+ !*4(4 af4.0J=7*$If $$If]a$PkdL$$If40+ !*+ !*4(4 af4)$If $x$If]xa$Pkd $$If40+ !*+ !*4(4 af40JXjlpd^XXXX$$If*$If $$Ifa$gddkd$$If4r+ u1$!*+  !*4(4 af4#$If JD>8$If*$If$Ifkd$$If4֞+ uP1$!*+ !*4(4 af4$$If !"#$%&,-./0123456789Ff*$If $$If]a$Ff$If $If9:;<=>_J9$x$If]x^a$Pkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4+$IfYkd$$If40+ !*+ !*22q4(4 af4%$If_JSB$$If]^a$Pkdl$$If40+ !*+ !*4(4 af4+$IfPkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4*$IfJKLMN@YLF*$If $$If]a$PkdT$$If40+ !*+ !*4(4 af4+$IfPkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4 LYLF*$If $$If]a$Pkd<$$If40+ !*+ !*4(4 af4+$IfPkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4LX \ Xz|~-΢֢¾hJfHq hJhAjhAUUh hdhm_hJh5CJaJmHsHhaJmHsH h5CJhhmHsHhCJaJmHsH,XYLF*$If $$If]a$Pkd$$$If40+ !*+ !*4(4 af4+$IfPkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4 "\YLF*$If $$If]a$Pkd $$If40+ !*+ !*4(4 af4+$IfPkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4 XC==+$IfSkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4yt[6 *$Ifgd[6$$If]a$gd[6Pkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4LFF+$IfPkd$$If40+ !*+ !*4(4 af4*$If $$If]a$Pkdn$$If40+ !*+ !*4(4 af4MGG+$IfPkd $$If40+ !*+ !*4(4 af4*$If $If]PkdV $$If40+ !*+ !*4(4 af4z|~MKKKK*Pkd!$$If40+ !*+ !*4(4 af4*$If $If]Pkd>!$$If40+ !*+ !*4(4 af4* 2$Ifgdnv 4$Ifgdnv 3$Ifgdnv* >5, 4$Ifgdnv 3$Ifgdnvkd&"$$If4ִM% j *3Q=6   ?  49af4yt "&*.@zH"2$%' 5$Ifgdnv 4$Ifgdnv 5$$Ifa$gdnv''''<3* 4$Ifgdnv $Ifgdnvkd2#$$If4SִM% j *3Q=6   ?  49af4yt '(*+X- j 5$Ifgdnvoznati stilske razli itosti. Mogu razumeti specijalizovane lanke i du~a tehni ka uputstva, ak i kad se ne odnose na moje podru je.Mogu bez poteakoa itati sve vrste tekstova, uklju ivai apstraktne, strukturno ili lingvisti ki slo~ene tekstove poput priru nika, specijalizovanih lanaka i knji~evnih dela.G O V O RGovorna interakcijaMogu voditi jednostavan razgovor uz uslov da je sagovornik spreman sporije ponoviti ili preformulisati svoje re enice te da mi je spreman pomoi da izrazim ono ato ~elim rei. Mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili da bih zadovoljio svoje neposredne potrebe.Mogu komunicirati u jednostavnim i uobi ajenim situacijama koje zahtevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudelovati u vrlo kratkim razgovorima premda obi no ne razumijem dovoljno da bih sam podr~avao konverzaciju.Mogu se snalaziti u veini situacija koje se mogu pojaviti tokom putovanja kroz podru je na kojemu se taj jezik govori. Mogu se, bez pripreme, uklju iti u razgovor o temama koje su mi poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni ~ivot (npr. na obitelj, hobi, posao, putovanja i tekue dogaaje).Mogu komunicirati dovoljno te no i spontano, ato omoguuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazla~ui i branei svoja stajaliata.Mogu se te no i spontano izra~avati bez vrlo o itog tra~enja odgovarajuih re i. Mogu fleksibilno i delotvorno koristiti jezik u druatvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mialjenja te se svojim doprinosom spretno uklju iti u raspravu drugih govornika.Mogu bez napora sudelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i koriatenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Mogu se te no izra~avati i precizno prenositi i finije nijanse zna enja. Ako ipak naiem na problem, mogu se povui i preformulisanjem izra~aja zaobii prepreku.Govorna produkcijaMogu koristiti jednostavne fraze i re enice da bih opisao gde ~ivim i osobe koje poznajem.Mogu koristiti niz fraza i re enica da bih jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, svoje ~ivotne uslove, svoje obrazovanje te svoje sadaanje ili prethodno radno mjesto.Mogu jednostavno povezivati re enice kako bih opisao do~ivljaje i dogaaje, svoje snove, nade i te~nje. Mogu ukratko obrazlo~iti i objasniti svoja stajaliata i planove. Mogu ispri ati pri u ili prepri ati sadr~aj knjige ili filma te opisati svoje reakcije.Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz podru je vlastitoga interesa. Mogu objasniti svoja stajaliata o nekoj aktuelnoj temi navodei prednosti i nedostatke raznih pristupa.Mogu izneti jasan, podroban opis slo~enih injenica, povezujui tematske celine, razvijajui odreene misli i zaokru~ujui izlaganje odgovarajuim zaklju kom.Mogu jasno i te no iznositi injenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. Mogu delotvorno i logi no strukturirati svoj prikaz na na in koji sluaatelju poma~e da uo i i zapamti glavne stavove.P I S A N J EPisanjeMogu napisati kratku, jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s letovanja. Mogu ispuniti formulare osobnim podacima, npr. uneti svoje ime, dr~avljanstvo i adresu u hotelsku prijavnicu.Mogu pisati kratke, jednostavne biIjeake i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno privatno pismo, npr. pismo zahvale.Mogu napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od li nog interesa. Mogu napisati li no pismo opisujui svoje do~ivljaje i utiske.Mogu napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema s podru ja svog interesa. Mogu napisati sastav ili izveataj prenosei informaciju ili navodei razloge za ili protiv odreenog stajaliata. Mogu napisati pismo u kojemu jasno izra~avam zna enje koje osobno pridajem odreenim dogaajima i iskustvima.Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajaliata. Mogu pisati o slo~enim temama u pismu, sastavu ili izveataju naglaaavajui ono ato smatram va~nim. Mogu odabrati stil koji odgovara itatelju kojemu je to namenjeno.Mogu napisati jasan, te an tekst primerenim stilom. Mogu pisati slo~ena pisma, izveataje ili lanke u kojima je odreena tema jasno i logi no iznesena kako bi primatelj mogao uo iti i zapamtiti bitne stavove. Mogu pisati sa~etke i prikaze stru nih ili knji~evnih dela.   Stranica 1/2 - CV Ime Prezime jlpt>5, 4$Ifgdnv 3$Ifgdnvkd?$$$If4ִM% j *3Q=6   ?  49af4yt tx|2h 5$Ifgdnv 4$Ifgdnv 5$$Ifa$gdnv ď<3* 4$Ifgdnv $IfgdnvkdH%$$If4 ִM% j *3Q=6   ?  49af4yt Ԗh 5$Ifgdnvhjnr>5, 4$Ifgdnv 3$IfgdnvkdU&$$If4ִM% j *3Q=6   ?  49af4yt rvz~( 5$Ifgdnv 4$Ifgdnv 5$$Ifa$gdnv ><::::*kd^'$$If4ִM% j *3Q=6   ?  49af4yt *.Kkdb($$If40- *- 44 qaqf4 .$Ifgd .$$Ifa$gd ! .$$Ifa$ <1h:p2{;0<0BP. A!7"7#*$% ?1h0:pd;0<0BPA .!&"#2$2% nQ [e60PNG IHDRW0SPLTEP[~{pUfff`g|nrp!)1 0:8@B#K/S0N>W<[?cNXJYBXRgZjXpffw~k}p|EdJiRmZtb|~hrvzz߉xKC{a;+7$2iabԪǠ'ڱ: ;+3rCVsdzͅ֎ԇݛ؝ލࢩƤݮҭݦ歾̙۱ۚjztRNS?&uIDATxWH u]JҔR ,[IW ʼn0wrv|9~\gFš.=?).<Xޖb,]w;kIp5)QIfvNfW$IF jHs(n3yt •̮"""[OmwBngѰ=v"Ѳ_s?鯎H(~-xc1{EEvZN,5zwBkKU$*]|gdnIo6UrBQ$[v"ѭ?ミ^yBFdno~6G7#?@飝G[[[6&&]噹Oܘ\jzf+ljeeͶa,;rY`pF<@uNlu7=H/F˃zj񃁩j'A/9UtFGQlˍFME#B2zٯgbU AR 7^g8;Y҂RQpbYST9`vh#|pIaχ4F-p31 }ߌ'T0 yZn])M?#xoqwxP %&U U2 P\c4gX\4}a\b 8QSntRFmBygz-*5:-VGsMqaeV1 d+ F kL[ł=?v:a55׎wchUQG%_}l\h] .혜_*fIENDB`r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4$$If!vh5+ 5 55$ #v+ #v #v#v$ :V 4!*5+ 5 55$ / 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4v$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4v$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4v$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4v$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4v$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4$$If!vh5+ 55 5 5#v+ #v#v #v #v:V 4!*5+ 55 5 5/ / / / / 4(4 f4 $$If!vh5+ 555555#v+ #v#v#v#v#v#v:V 4!*5+ 555555/ / / / 4(4 f4$$If!v h5+ 55555555 5 5 5 #v+ #v#v#v#v#v#v#v#v #v #v #v :V 4!*, 5+ 55555555 5 5 5 / / / / / / / / / / / 4(4 f4kd$$If4 + uPe1$A%!*+ !*00004(4 af4!$$If!v h5+ 55555555 5 5 5 #v+ #v#v#v#v#v#v#v#v #v #v #v :V 4!*, 5+ 55555555 5 5 5 / / / / / / / / / / / / / / / 274(4 f4"kd$$If4 + uPe1$A%!*+ !*0000274(4 af4$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 22q4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4x$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4yt[6r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4r$$If!vh5+ 5#v+ #v:V 4!*5+ 5/ 4(4 f4 $$If!vh5565 5 5 5 5 5 #v#v6#v #v #v #v :V 4?5565 5 5 5 / / / / 49af4yt $$If!vh5565 5 5 5 5 5 #v#v6#v #v #v #v :V 4S?+,5565 5 5 5 / / / 49af4yt $$If!vh5565 5 5 5 5 5 #v#v6#v #v #v #v :V 4?+,5565 5 5 5 / / / 49af4yt $$If!vh5565 5 5 5 5 5 #v#v6#v #v #v #v :V 4 ?+,5565 5 5 5 / / / 49af4yt $$If!vh5565 5 5 5 5 5 #v#v6#v #v #v #v :V 4?+,5565 5 5 5 / / / 49af4yt $$If!vh5565 5 5 5 5 5 #v#v6#v #v #v #v :V 4?,5565 5 5 5 / / / 49af4yt n$$If!vh5- 5#v- #v:V 45- 5/ 4 qaqf46j@j Normal+$*$-D1$3$5$7$A$M a$OJQJ_HmHsHtHDA@D Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k(No List >O> Footnote Characters.)@2. Page Number6U@26 Hyperlink B*ph>*<O!< Endnote CharactersJO1J WW-Default Paragraph Font6B@B6 Body Text x6 @R6 Footer ! $<OAb< Table Contents $LOarL Table Heading $ $a$ 65]\`O` CV Title $qq]q^q`a$CJ@ mH sH 5\bOb CV Heading 1($qqJ]q^q`a$CJ5DOD CV Heading 2 CJ5VOV CV Heading 2 - First Line J^O^ CV Heading 3,$qq9D]q^q`a$VOV CV Heading 3 - First Line JjOj CV Heading Language $qq]q^q`a$ CJ65pOp Level Assessment - Code $]^`a$CJ5`O` Level Assessment - Description 9DCJ2O2 Small Gap!CJ @O@ CV Heading Level"6tO2t Level Assessment - Heading 1#99]9^9`CJ5OB Level Assessment - Heading 2($$99]9^9`a$ CJmH sH pORp Level Assessment - Note %$q]^q`a$CJ6LObL CV Major&qq]q^q`CJ5NOabN CV Major - First Line 'JJOaJ CV Medium(qq]q^q`CJPOP CV Medium - First Line )JNON CV Normal*qq]q^q`CJ52O2 CV Spacer+CJPOP CV Normal - First Line ,JfOf CV Footer Left -$h]^`ha$CJmHsH\JOJ CV Footer Right.CJmHsH\4@4 Header / !*W@* `QStrong5\b^@b Normal (Web)1dd*$[$\$CJOJQJaJmH sH tH RO"R m_ Grid Level 2$1$a$5PJaJmH sH tH`OB` m_Grid Competency 1 3$1$a$;PJaJmH sH tH`OR` m_Grid Competency 2 4$1$a$CJPJaJmH sH tHXORX m_Grid Description51$CJPJaJmH sH tH: $>$()*+,-:;<JWXb !/LM[\]abctuvwxy*+,-./678PQRpqr23STU,uvwxy !"#$%&,-./0123456789:;<=>_J$$$$$$* O{{{{{hJ * {1{* 1{{* 111* 1 11$ 11* 111* 111* 1Yp1* 111* {Yp{* 111* 111* 111* 1* 11* 111* 111* 11* 11* 11* 11* 717* 111* 11zc* 111* 11zc* 11zc* YpYpYp* {1{* YpYpYp* ioo* YpYpYp* ioo* i1 o ooo* .11* o1o* o1o* 1|1* YpYpYp* i1i* YpYpYp* i1K dK ddȂ*d()*+,-:;<JWXb !/LM[\]abctuvwxy*+,-./678PQRpqr23STU,uvwxy !"#$%&,-./0123456789:;<=>_JKLMNnUVWXYz]^z   ,          ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < ? B E H K N O Q S U W Y [ ] _ a c e n ' r g5"Eyz|~$%&9NOxy{}O X!"#$$$$$$$$$$$$$$$$$$0 *0*0*0*0*0 0 0 *0 0 0 '0 0 0 *0 0 0 *0 0 *0 0 0 *0 0 0 *0 0 0 +0 0 0 *0 0 0 +0 0 +0 *0 0 0 +00 0 *00 00 *0 0 0 *0 0 0 *0 0 +0 +0 0 +0 +0 0 +0 +0 0 0 +0 0 0 ,0 0 +0 +0 0 0 *0 0 0 *0 0 0 *0 0 0 *0 0 +0 +0 0 0 ,0 0 +0 +0 0 0 (0 0 +0 +0 0 0 )0 0 0 *0 #0 #0 #0 0 0 *0 $0 $0 $0 $0 $0 0 0 *0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *0 %0 0 +0 +0 0 0 *0 0 +0 +0 0 0 *0 0 +0 +0 0 0 *0 0 +0 +0 0 0 *0 0 +0 +0 0 0 *0 0 +0 +0 0 0 *0 0 0 *0 0 +0 +0 0 0 *0 0 +0 +0 0 0 *0 0 +0 +0 0 0 *0 0 *0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*030 40 20 20 20 20 20 20 0 3040505050505050505050 40 50 50 50 50 50 50 0 0 40 50 50 50 50 50 50 0 3040505050 4050 50 50 50 50 50 50 0 0 40 50 50 50 50 50 50 0 30405050505050 40 50 50 50 50 50 50 0 *0@000@000@000@000@.0@.0 @.0 @0 @.0@000,-:;<JWXb !/LM[\]abcuvwxy*+,-./678PQRpqr23<=>_JKLMNnUVWXYz]^z; < ? B E H K N O Q S U W Y [ ] _ a c e n ' r g5"Eyz|~$%&9NOxy{}O X!"#$$$K00% K00# 8*K00 Z00rUMZ00i K00 Z00i Z00` K00 Z00k Z00` K00 Z0 0g Z0 0g Z0 0g Z00_ K00 Z0 0d Z0 0^ K00 Z0 0] Z0 0] K00 Z00m Z0 0\ K00 Z00[ Z00[ K00 Z00ZVMK00 K00@JZ00Y K00 K00 Z0 0V K00 K00 K00K0 0 )K0 0 @0 K0 0 K0 0 @0 K009*K00 K00 K00 K00 @0 K00 K00 @0 K00 K00 K00 K0 0 K00 @0 Z0:0I;\{Z0:0F Z0:0@ Z0:0D Z0:0D Z0:0@ Z0:0C;\{Z0:0@ Z0!0! Z0:0> Z0:0> Z0!0!Z0!06"wZ0!0! Z0#08$wZ0#07Z0#06Z0!04 Z0!0! Z0(04Z0(04)\xZ0!0! Z0!0$"0Z0!0! Z0!0 Z0!0 Z0!0 Z0!0 Z0!0"0Z0!0 Z0!0 Z0!0 Z0!0 Z0!0 Z0!0"+Z0!0 Z0!0 Z0!0 Z0!0 Z0!0 Z0!0"+Z0!0 Z0!0 Z0!0 Z0!0 Z0!0 Z0!0 "+Z0!0 @0 Z0!0 Z0!0 @0 Z0(0)?+@0 Z0*0 Z00 @0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0`0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0`0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@00 /////////2 )3v& B T n 2 d:009_J ''jthr !"#$%&'(*+,-./012456789:;<=>?RSTUVWXYl,b$[e60Y @( l <A< C $' 4'-23:<MNVX!/0KM[]adry*/58ORpr13DESVDEuy&,>JNUY[^ m o e m n r s { |    ! ) * 3 4 8 9 ; < D E P Q X Y a c f h s t { ~    % ' + , 4 5 ; < A B H I T U ^ a i j p s y }     ! " ( ) * + 9 : B C F G I J R S \ ] c d e f p r v w %&0267@AGHOPRS^_egkltu|}  !)*+,35:;DGRSWX\]fgopvx| !"&'129:?AEFGHLMXYacfhjkst )*12>?BCFGIJPR[]fghinouwyz~ ")*+,14;<CEIJPQWXYZcdhiqr{|'()*34<=?@JKRS_aefno~ )*12:;@AKM]^efghrsw !"()+,3478;<ABFHLMXYZ[efhitu|'(01<?GHNOPQ]_cdnquv}~  !)*,-37:;@AGIMRUV^ajmux~ !)*/012:<?@IJRS^aijtvz{ '(,.23>?@AKLUV[^hijktu !*+./78:;@ANOPQ[\ghnopq "&-.89=>GHSTYZ[\deghklrsvw|}~ "#()1256?@EFLNRS^_ijrswx{| "#)*-.3467>?DEMOSTYZ[\dempvw}~ "*+/089BDNOWX^`kltuz{|})*./5689>?CDNOUVXY]^_`ghnov     ! . / 0 1 7 : B C M O S T Z [ a c n o w x y z !!!!!!!!!!!&!'!,!-!2!3!"?"H"I"Q"R"V"W"]"^"f"g"p"q"{"|"}"~""""""""""""""""""""""""""""""#########+#,#/#0#3#4#;#<#B#D#H#I#Q#R#V#W#[#\#d#e#n#o#u#|##################################$$$ $ $ $ $$$$$"$&$/$0$5$6$<$=$>$?$H$I$N$O$V$X$\$]$c$d$k$l$m$n$u$v$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'-9<IJVXab!./KMZ]`dsy)/58ORor13RV+,ty&+>^_INmnTYyz\^yz + , hj^j $$$$$$$$$$$$$$$$$333333'+<<JWb /L[\abtuwxyy1ss 5 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$44 tt0!>3&+| {@9-h^`OJQJo(hHh ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(!>3& {44     C# Ll.- de xJr*/ k(*;.[6;DBXEI)PlS+QXU^]%_m_kab`i2{WAU`Qo !KnvJNfK?~,-:;<JWXb !/LM[\]abctuvwxy*+,-./678PQRpqr23STU,uvwxy !"#$%&,-./0123456789:;<=>_JKLMNnUVWXYz]^z   , : ; < ? B E H K N O e n ' r g5"Eyz$%&9NOxyO X!"#$$$$$$$$"@ 7NNNN N NND$`` ` `$@`````"`$`*`UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialA& Arial NarrowO& k9?Lucida Sans Unicode?5 z Courier New;WingdingsBhrFGu!Bu!B!4$$2QHP?Europass-Curriculum VitaePHT Lorik Lajos  Oh+'0 8 D P \hpxEuropass-Curriculum VitaePHTNormal Lorik Lajos27Microsoft Office Word@NZ@$>f@vM@Xhu!G Rt= &" WMFCt= P*PJl`gRt EMFPJ;wX`  `gRp@"Arial NarrowA&Arial arrow..TA0TALn0lAdv%   '% LdWbW\M!??% (  T/W)@@/ Lg`Stranica % TdWb)@@LgT1/2 TTcWt)@@cLgP-TduW)@@uLgT CV '%TTW)@@LgP T)@@ LgdIme Prezime.% .TT)@@LgP TT.WL)@@.LtgP '% LdYY!??% ( TT :)@@,L`gP Rp{@"Arial Narrow5 0$06 0A&Arial arrow4 0P0@TA0TALn0lAdv% T-4)@@-LglCurriculum vitaeSG./"AH"Ge"B#(AATT4)@@LgP BRp@"Arial NarrowA&Arial arrow..TA0TALn0lAdv% TZaI)@@ZLzgx(Stavite fotografiju)7...222 .2TTJaw)@@JLzgP . TTJwF)@@J0LzgP . TTJEw)@@JLzgP . TTJw*)@@JLzgP . TTJ*w)@@JLzgP . '% LdRbR!??% ( '% LdccK!??% ( Rp@"Arial NarrowA& @w!"ؤ$Arial arrwp!" @w AwAXA^ZwAp$wQ$Xdv% Tl0)@@LgXLi niv2.2 % ( Tx0)@@Lg\ podaciP222..TT0)@@LgP e-Rp@"Arial NarrowA&Arial arrow..TA0TALn0lAdv% TT-R)@@- LzgP d& '% Ld!??% ( '% LdA!??% ( T1P)@@1 LghPrezime i imer-&"9&9&TTP)@@LgP S' % T`-Q)@@-LzgTImeSI.TTQ)@@LzgP LT|Q")@@Lzg\Prezime 7.)I-% TT#`G)@@#LzgP 1% '% LdBRB!??% ( '% LdSS!??% ( Rp@"Arial NarrowA&Arial arrow..TA0TALn0lAdv% TD)@@2 Lg`Adresa(e)L-&&"&&TTD)@@2LgP &% -2Rp@"Arial NarrowA& @w!"($Arial arrwp!" @wy AwAXA^ZwAp$w^$Xdv% Tl- D)@@-20LzgKuni broj, ulica, poatanski broj, grad, dr~ava -&"&&&&"&&'"&&""&&'&&&"&"& % ( TT D)@@ 2L&" WMFC P PJzgP & '% Ld!??% ( '% LdTn!??% ( % Tc)@@LgtTelefonski broj(evi)*&&&&""&&&"TTc)@@LgP & % T-cT )@@-L g(ukloni ako nije primenjivo)&"&&&"&&&&9&&"&TTU c{ )@@U L gP ' % T c )@@ L g|Broj mobilnog telefona:-&9&&&&&&&&&&TT c )@@ L gP ' % Tc+)@@L zg(ukloni ako nije primenjivo)&"&&&"&&&&9&&"&TT,cR)@@,L zgP ' '% LdUeU!??% ( '% Ldffo!??% ( % TT 9C)@@ 1LgPE-TT:PC)@@:1LgP-T`QC)@@Q1LgTmai9&TTC)@@1LgPlTTC)@@1LgP ' % T-T C)@@-1Lzg(ukloni ako nije primenjivo)&"&&&"&&&&9&&"&TTU { C)@@U 1LzgP ' '% Ld!??% ( '% LdTo!??% ( % 5Rp@"Arial NarrowA& @w!"$Arial arrwp!" @w pAwAXA^ZwAp$w o$Xdv% T5c)@@5 LghDr~avljanstvoY1"&"&&""& % ( TTc)@@LgP C' % T-cT )@@-Lzg(ukloni ako nije primenjivo)&"&&&"&&&&9&&"&TTU c{ )@@U LzgP B' '% LdUeU!??% ( '% Ldffn!??% ( % 0Rp@"Arial NarrowA& @w!"$Arial arrwp!" @w pAwAXA^ZwAp$wt$Xdv% TB)@@0 LghDatum roenjar1&&9&&&&& % ( TTB)@@0LgP &Rp@"Arial NarrowA&Arial arrow..TA0TALn0lAdv% TT-4)@@-LzgP E '% Ld!??% ( '% LdSo!??% ( % T`lb)@@lLgTPola-&TTb)@@LgP n' % TT-bR)@@-LzgP s& '% LdTdT!??% ( '% Ldeeo!??% ( % TTTjV)@@T@LgP vTkV)@@k@LghRadno iskustvo;.222..1..2TTV)@@@LgP 9TTV)@@@LgP a- % TT-4)@@-LzgP e '% Ld!??% ( '% Ldf!??% ( % TTu@)@@LgP t& TT-uR)@@-LzgP & '&" WMFC PPJ% Ldgwg!??% ( '% Ldxxo!??% ( % TpU )@@C LgXDatumi1&&9TTU )@@C LgP & % -C Rp@"Arial NarrowA& @w!"($Arial arrwp!" @wy AwAXA^ZwAp$w$Xdv% T,-U )@@-C PLzgZasebno unesite svako radno mesto, po evai s poslednjim. (ukloni ako nije primen*&"&&&&&&&"&""&"&&&&&9'"&&&"&"""&&#&&&9&"&&&"&&&&9&& % ( TTU )@@C LzgPjTdeU )@@C LzgTivo)"&% TTf2 nG )@@fC LzgP '% Ld!??% ( '% Ldf o!??% ( % Tu )@@ Lg|Zanimanje / radno mesto*&&9&&&&&&&9&"&TTu )@@ LgP & % TT-u R )@@- LzgP & '% Ldg w g !??% ( '% Ldx x o!??% ( % Ti 3U )@@iC LglGlavni poslovi i5&"&&&"&"T4 U )@@4C Lgh odgovornosti&&&&"&&&"TT U )@@C LgP & % TTS )@@ LgP & TT- RU )@@-C LzgP & '% Ld  !??% ( '% Ld 3 <!??% ( % TB )@@ Lg|Ime i adresa poslodavca9&&&&"&&&"&&&""&TTB )@@ LgP ' % TT-B R )@@- LzgP & '% Ld4 D 4 !??% ( '% LdE E o!??% ( % TT " )@@ LgP & % TT- R" )@@- LzgP & '% Ld  !??% ( '% Ld 2 n!??% ( TpA )@@ LgXDatumi1&&9TTA )@@ LgP & TT-A R )@@- LzgP & '% Ld3 C 3 !??% ( '% LdD D !??% ( T b )@@P Lg|Zanimanje / radno mesto*&&9&&&&&&&9&"&TT b )@@P LgP & TT- Rb )@@-P LzgP & '% Ld  !??% ( '% Ld  !??% ( Ti #)@@iLgGlavni poslovi i odgovornosti5&"&&&"&"&&&&"&&&"TT #)@@LgP ' TT- R#)@@-LzgP & '% Ld  !??% ( '% Ld u !??% ( % T)@@Lg|Ime i adresa poslodavca9&&&&"&&&"&&&""&TT)@@LgP ' % TT#&" WMFC PPJ)@@LzgP & '% Ldvv!??% ( '% Ld6!??% ( Rp@"Arial NarrowA&Arial arrow..TA0TALn0lAdv% T4F)@@4 LgdObrazovanje 5*&"*&&*&TTF)@@LgP & % TT-ER)@@-LzgP & '% Ld7G7!??% ( '% LdHHp!??% ( TT@&)@@LgP & TT-R&)@@-LzgP & '% Ld!??% ( '% Ld6n!??% ( % TpE)@@LgXDatumi1&&9TTE)@@LgP & % -Rp@"Arial NarrowA& @w!"($Arial arrwp!" @wy AwAXA^ZwAp$w%Xdv% Tt-E)@@-\LzgZasebno unesite svaki va~niji program obrazovanja ili osposobljavanja koji ste zavraili, po *&"&&&&&&&"&""&""&"'&'&&9&&&"&"&&&&"&&"&&'#&&&"&"&"&""&&" % ( TxE)@@Lzg\evai s &"#" T`-)@@-LzgTpos&&"T)@@ Lzg`ljednjim. &&&9TT )@@Lzg|(ukloni ako nije primen&"&&&"&'&&:&&TTR c )@@U LzgPjTdd )@@d LzgTivo)"&TT )@@ LzgP & '% Ld7G7!??% ( '% LdHH!??% ( % Tp^#)@@^qLgXNaziv 1&""T#a)@@q Lgddodijeljene&&&&&&&Tb#)@@bqLgh kvalifikacije""&"&"&TT#)@@qLgP ' % TT-#R)@@-qLzgP & '% Ld%!??% ( '% Ld&&o!??% ( % TD_)@@_)Lg Ime i vrsta organizacije gde ste stekli 9&""&&&&&"&"&&&&"&#&" T;a)@@;OLgobrazovanje i osposobljavanje&&&"&"&&&&"&&"&&&"&'&TTa)@@OLgP ' % TT-R)@@-LzgP & '% Ld!??% ( '% Ldr!??% ( T_)@@_LgStepen prema nacionalnoj ili -&&&&&&9&&&"&&&&& -Rp@"Arial NarrowA& @w!"($Arial arrwp!" @wy AwAXA^ZwAp$w+%Xdv% T?)@@-Lgmeunarodnoj klasifikaciji9&&&&&&&&&"&""&" % ( TT?)@@-LgP ' T-)@@-Lzg|(ukloni ako nije primen&"&&&"&&&&9&&TT)@@&" WMFC PPJLzgPjTdT )@@LzgTivo)"&TTU { )@@U LzgP ' '% Ldss!??% ( '% LdP!??% ( % TT^"s)@@oLgP TT-^4s)@@-oLzgP '% LdQaQ!??% ( '% Ldbb#!??% ( % uRp@"Arial NarrowA& @w!"ؤ$Arial arrwp!" @w AwAXA^ZwAp$w\4%Xdv% Tu)@@u Lg`Li ne veat2.2.-.. % ( T)@@Lgpine i kompetencije2-.2I1..2-.TT)@@LgP - % TT-R)@@-LzgP & '% Ld!??% ( '% Ld!??% ( % TT&";)@@7LgP TT-&4;)@@-7LzgP '% Ld)!??% ( '% Ld*L*#!??% ( Rp@"Arial NarrowA&Arial arrow..TA0TALn0lAdv% TZ)@@LgpMaternji jezik(ci)?***)&&&TTZ)@@LgP )Rp @"Arial NarrowA&Arial arrow..TA0TALn0lAdv% % % T-[m )@@-Lzg|Navedite maternji jezik 6***.*C**.*&*% n Rp @"Arial NarrowA& @w!"o%Arial arrwp!" @w dAwAXA^ZwAp$wA%Xdv% Tln [)@@n 0Lzg(ako je va~no, navedite dodatne maternje jezike)*&**&*&)**)&******)**>)****&&* % ( TT[)@@LzgP ) ' % LdM]M!??% ( ' % Ld^^y!??% ( % TT")@@LgP TT-4)@@-LzgP ' % Ld!??% ( ' % Ld #!??% ( % T)@@oLglDrugi jezik(ci)6***%&%TT)@@oLgP )% TT-V)@@-pLzgP * ' % Ld !??% ( ' % Ldz!??% ( % T)@@ LgdSamoprocena2*?***%***TT)@@LgP ) % TT-7)@@-L8gP & % T )@@ L9 gdRazumevanje6*&.C***.*TT )@@ L9 gP TT )@@ L9 gP ) Tl )@@ L gXGovor;.*.TT )@@ L gP TT:)@@L gP ) Tx)@@Lyg\Pisanje2**&" WMFC PPJ.*TT)@@LygP TT)@@LygP ) ' % Ld!??% ( ' % Ld888!??% % Ld888!??% ( ' % Ld9 9!??% ( ' % Ld  !??% ( ' % Ld  !??% ( ' % Ld !??% ( ' % Ld!??% ( ' % Ld!??% ( ' % Ldvw!??% ( ' % Ldwww!??% ( ' % Ldxxx!??% ( ' % Ldyyy!??% % Ldyyy!??% ( ' % Ldx!??% ( ' % Ld888x!??% ( ' % Ld  x!??% ( ' % Ldx!??% ( ' % Ldyyyx!??% ( Rp @"Arial NarrowA&Arial arrow..TA0TALn0lAdv% T&-)@@&{ LghEvropski nivo-"&&""&"&T-)@@{Lgx (* tabela u prilogu)&&&&&&&&&TT)@@{LgP ' % TT-.7)@@-|L8gP &Rp @"Arial NarrowA&Arial arrow..TA0TALn0lAdv% T|-)@@uL9g\Sluaanje)""""TT-)@@uL9gP " uRp @"Arial NarrowA& @w!"w%Arial arrwp!" @w AwAXA^ZwAp$wXd%Xdv% TT - )@@ uL gP , % ( Tp -A )@@ uL gXitanje"""TTB -c )@@B uL gP " TL -] )@@L uL gtGovorna interakcija0"""""#""TT^ - )@@^ uL gP " TX - )@@ uL gPGo0"T-)@@uL glvorna produkcija"""#""""TT-)@@uL gP " TT<-])@@<uLygP " ' % Ld 0 !??% ( ' % Ld8 808 !??% ( ' % Ld9 9 p!??% ( ' % Ld!0!!??% ( ' % Ld  !??% ( ' % Ld  r!??% ( ' % Ld 0 !??% ( ' % Ld &" WMFC PjPJ o!??% ( ' % Ld ! 0 !!??% ( ' % Ld  !??% ( ' % Ld  r!??% ( ' % Ld 0 !??% ( ' % Ld x y!??% ( ' % Ldy y0y !??% ( ' % Ld11o!??% ( ' % Ld81881o!??% ( ' % Ld11o!??% ( ' % Ld 1 1o!??% ( ' % Ld 1 1o!??% ( ' % Ld11o!??% ( ' % Ldy1yy1o!??% ( % Tl)@@LgXJezik**&*TT)@@LgP ) % TT-7)@@-L8gP & % TTy )@@yL9gP "Rp @"Arial NarrowA&Arial arrow..TA0TALn0lAdv% TT )@@LgP " % TT )@@L gP " % TT# D )@@# L gP " % TT\ } )@@\ L gP " % TT )@@ L gP " % TT )@@ L gP " % TT' )@@LgP " % TT>_ )@@>LqgP " % TT{ )@@{LrygP " ' % Ld!??% ( ' % Ld888!??% ( ' % Ld99t!??% ( ' % Ld!??% ( ' % Ld!??% ( ' % Ld!??% ( ' % Ld!??% ( ' % Ld s!??% ( ' % Ld  !??% ( ' % Ld  !??% ( ' % Ld  !??% ( ' % Ld  !??% ( ' % Ld  q!??% ( ' % Ld  !??% ( ' % Ld  !??% ( ' % Ld  !??% ( ' % Ld  !??% ( ' % Ld  s!??% ( ' % Ld!??% ( ' % Ld!??%&" WMFC PJPJ ( ' % Ld!??% ( ' % Ld!??% ( ' % Ldpq!??% ( ' % Ldqqq!??% ( ' % Ldqqq!??% ( ' % Ldrxr!??% ( ' % Ldyyy!??% ( ' % Ld)y!??% ( ' % Ld88)8y!??% ( ' % Ld)y!??% ( ' % Ld)y!??% ( ' % Ld ) y!??% ( ' % Ld ) y!??% ( ' % Ld ) y!??% ( ' % Ld ) y!??% ( ' % Ld)y!??% ( ' % Ld)y!??% ( ' % Ldqq)qy!??% ( ' % Ldyy)yy!??% ( Rp @"Arial NarrowA&Arial arrow..TA0TALn0lAdv% Tl ?)@@ LgXJezik**&*TT?)@@LgP ) % TT-?7)@@-L8gP & % TTyH)@@yL9gP " % TTH)@@LgP " % TTH )@@L gP " % TT# HD )@@# L gP " % TT\ H} )@@\ L gP " % TT H )@@ L gP " % TT H )@@ L gP " % TTH')@@LgP " % TT>H_)@@>LqgP " % TT{H)@@{LrygP " '% Ld*A*!??% ( '% Ld8*8A8*!??% ( '% Ld9**9*t!??% ( '% Ld*A*!??% ( '% Ld***!??% ( '% Ld*A*!??% ( '% Ld* **s!??% ( '% Ld * A *!??% ( '% Ld * * *!??% ( '% Ld * A *!??% ( '% Ld * * *q!??% ( '% Ld * A *!??% ( '% Ld * * *!??% ( '% Ld * A *!??% ( '% &" WMFC P*PJLd * * *s!??% ( '% Ld*A*!??% ( '% Ld***!??% ( '% Ld*A*!??% ( '% Ld*p**q!??% ( '% Ldq*qAq*!??% ( '% Ldr*x*r*!??% ( '% Ldy*yAy*!??% ( '% LdBB!??% ( '% Ld8B88B!??% ( '% LdBB!??% ( '% LdBB!??% ( '% Ld B B!??% ( '% Ld B B!??% ( '% Ld B B!??% ( '% Ld B B!??% ( '% LdBB!??% ( '% LdBB!??% ( '% LdqBqqB!??% ( '% LdyByyB!??% ( % TT@0)@@LgP &Rp@"Arial NarrowA&Arial arrow..TA0TALn0lAdv% TT-K)@@-LzgP '% Ld!??% ( '% Ld888!??% % Ld888!??% ( '% Ld99t!??% ( '% Ld!??% ( '% Ld!??% ( '% Ld!??% ( '% Ld s!??% ( '% Ld  !??% ( '% Ld  !??% ( '% Ld  !??% ( '% Ld  q!??% ( '% Ld  !??% ( '% Ld  !??% ( '% Ld  !??% ( '% Ld  s!??% ( '% Ld!??% ( '% Ld!??% ( '% Ld!??% ( '% Ldpq!??% ( &" WMFC P PJ'% Ldqqq!??% ( '% Ldrvr!??% ( '% Ldwww!??% ( '% Ldxxx!??% ( '% Ldyyy!??% % Ldyyy!??% ( '% Ld_!??% ( % TTm")@@~LgP TT-m4)@@-~LzgP '% Ld`p`!??% ( '% Ldqq#!??% ( % T )@@ LgSocijalne veatine i kompetencije2*&)**%*&**&*?)**)&*TT )@@LgP * % T-_)@@-`Lzg Zamenite ovaj tekst opisom kompetencija navedite gde ste ih stekli. (ukloni ako nije primenjivo)*&9&&&&"&&""&&"&9"&9'&&&"&&&"&&&&&&"&&"&"&"&&&"&&&&9&&"&TT`)@@`LzgP ' '% Ld!??% ( '% Ldx!??% ( % TT*"?)@@;LgP TT-*4?)@@-;LzgP '% Ld-!??% ( '% Ld.P.#!??% ( F(GDICcr!b $$==% % V0bq*6*6)&X)&X*6% % $$AA$$==% % V0bq*6*6)&X)&X*6% % $$AA QcrcrW0Pd +(W0{V;͗':~wݻ2 +rbƩ;i+ųɽ$a澭Ѝvݴғzثa{;|ppX溦s~ҺffUp{}kCprnࡍjZfffKx~[PN0gRzԟ3CXBYJ7XN֗dʇr|g`iJ|bݨߕzW>҅hmRtZc?K#:B0 )@dE!S/18[<ް=YQ=PYaQ= F9=^N5[SCduhaY-ry)((-'(Z+="="f",(-qp =f=2 =cneescB=\xttN(p+N-_s^eNNBnwtnoN, B^pn,BtR=`towol)=-^pwoyBCac^fftN"x5+NoNzs"^c=^rrnyouy =euqnuNwo+ wun^yrrsun^lws+gD-x*f, GN=-oN-nR s)(ry=vu^ pwZ)orN -=RwoB--u^=F[[C_^,t=Bovz"xB^dwv'wr"Bpw!`rn "rr-Bun^v``````52,t= nv-s*heBprBlr_ pr)fnw! GNwwf`yuNhphe^eetq"Zt= pN-!sBehvrz\rN yr=lrGpruw_=RNrrp)(N5o Zt= nvZ*s)vZhr(-wpB(rt(u_`rroh'=5wuo^ BxR=lh(t= nNN hy-oBGunB5woBqq')ry_up",ro`x_5`yN (y=Bqnn^ZBcy-!(s`'wwnf(uoB(up!=+qp ZrnB -ro"gg!4cc_ 'R2\ "GcA=f\cct55uovuorw^_uwvvur- Nun4excyupeyrZY;Y= he*kNn^++=-lopn4+ _oqrn_f(srqc`CPPCiOf2ffBB2 */WA2Z?;15*kOLjd=bO@7Leaaa=*5G<<<3KmYC=*G^XL7@^2;g-Z6%00T@IMM] 1lV]%JI_C;P.3jjjj7WLT8$Xk=agRhi6 ]]IE[ LO'2*!`d^e% $M(f'^]J 7@4'bXJ JT?GCabV JIc+Q 999FP'_; 7/O`=YP[YF9=G\; 7]^CC SY=Z.7 TV-FPDPQRKS8TMUV/ W77XG>&r WMFC P PJF9-K;JLM1>D NOE$MGCBD E6F EG25HI$J?5-98/&+: ;<=>?@AB#6!-7 8%(3 &(+,-!./0$12345 !"#$%& '(!)*  " FGDIC% 6g6`g6`66f6_f6_66e6^e6^66d6]d6]66c6\c6\66b6[b6[66a6Za6Z66`6Y`6Y66_6X_6X6 6 ^6W^6W 6 6 ]6V]6V 6 6 \6U\6U 6 6 [6T[6T 6 6 Z6SZ6S 6 6Y6RY6R66X6QX6Q66W6PW6P66V6OV6O66U6NU6N6 L.@"Arial Narrow- - @ !- 2 ,(MStranica 2 ,(M1/2 2 ,(M-2 ,(M CV 2 ",(M 2 ,(MIme Prezime  2 ,(M 2 1(M - @ !(- 2 .M @"Arial Narrow-#2 k,(MCurriculum vitae   2 ,(M @"Arial Narrow-+2 V(M(Stavite fotografiju)    2 V(M 2 l(M 2 (M 2 (M 2 (M - @ !A(-- @ !qE(-@"Arial Narrow-.2 ,(MLinie .-2 ,(M podacie 2 ,(M @"Arial Narrow- 2 1(M - @ !(-- @ !(-2 ,(MPrezime i ime  2 ,(M -2 1(MIme 2 L(M 2 Q(MPrezime - 2 (M - @ !(-- @ !(-@"Arial Narrow-2 ,(MAdresa(e) 2 ,(M -1@"Arial Narrow-.S2 10(MKuni broj, ulica, potanski broj, grad, drava .- 2 ;(M - @ !(-- @ !(--)2 ,(MTelefonski broj(evi) 2 ,(M -52 1( M(ukloni ako nije primenjivo) 2 ( M -.2 MBroj mobilnog telefona:  2 M -52 M(ukloni ako nije primenjivo) 2 PM - @ !(-- @ ! (-- 2 3,(ME 2 3,(M-2 3,(Mmai 2 3,(Ml 2 3,(M -52 31(M(ukloni ako nije primenjivo) 2 3(M - @ !!(-- @ !$(--K@"Arial Narrow-.2 K ,(MDravljanstvo .- 2 K,(M -52 K1(M(ukloni ako nije primenjivo) 2 K(M - @ !9(-- @ !=(--d@"Arial Narrow-.2 d ,(MDatum roenja .- 2 d,(M @"Arial Narrow- 2 X1(M - @ !R(-- @ !U(--2 } ,(MPol 2 },(M - 2 }1(M - @ !k(-- @ !n(-- 2 ,(M 2 ,(MRadno iskustvo  2 ,(M 2 #,(M - 2 1(M - @ !(-- @ !(-- 2 7,(M 2 1(M - @ !(-- @ !(--2 ,(MDatumi  2 ,(M -1@"Arial Narrow-.2 1P(MZasebno unesite svako radno mesto, poevi s poslednjim. (ukloni ako nije primen  .- 2 (Mj2 (Mivo)- 2 )(M - @ !(-- @ !(--.2 ,(MZanimanje / radno mesto  2 ,(M - 2 1(M - @ !(-- @ !(--#2 w,(MGlavni poslovi i 2 ,(M odgovornostii 2 ,(M - 2 .,(M 2 1(M - @ !(-- @ !=(--.2 <,(MIme i adresa poslodavca 2 <,(M - 2 <1(M - @ !+(-- @ !.(-- 2 U,(M - 2 U1(M - @ !C(-- @ !G(-2 n,(MDatumi  2 n,(M 2 n1(M - @ !\(-- @ !"_(-.2 ,(MZanimanje / radno mesto  2 ,(M 2 1(M - @ !(-- @ !"(-72 w,(MGlavni poslovi i odgovornosti 2 ,(M 2 1(M - @ !(-- @ !"(--.2 ,(MIme i adresa poslodavca 2 ,(M - 2 ((M - @ !(-- @ !"(-@"Arial Narrow-2 ,(MObrazovanje  2 ",(M - 2 1(M - @ !(-- @ !(- 2 7,(M 2 1(M - @ ! (-- @ ! (--2 5,(MDatumi  2 5,(M -51@"Arial Narrow-.2 51\(MZasebno unesite svaki vaniji program obrazovanja ili osposobljavanja koji ste zavrili, po .-2 5@(Mevi s 2 G1(Mpos2 GF (Mljednjim. .2 Gz(M(ukloni ako nije primen 2 G(Mj2 G(Mivo) 2 G(M - @ !#(-- @ !(&(--2 _u,(MNaziv 2 _ ,(Mdodijeljene 2 _,(M kvalifikacije 2 _,(M - 2 _1(M - @ !N(-- @ !Q(--I2 xD),(M Ime i vrsta organizacije gde ste stekli d 72 n,(Mobrazovanje i osposobljavanje 2 ,(M - 2 x1(M - @ !f(-- @ !'j(-72 u,(MStepen prema nacionalnoj ili  @"Arial Narrow-.22 ,(Mmeunarodnoj klasifikaciji .- 2 ,(M .2 1(M(ukloni ako nije primen 2 (Mj2 (Mivo) 2 (M - @ !(-- @ !'(-- 2 7,(M 2 1(M - @ !(-- @ !(--H@"Arial Narrow-.2 H ,(MLine vet  .-&2 ,(Mine i kompetencije   2 ,(M - 2 1(M - @ !(-- @ !(-- 2 7,(M 2 1(M - @ !(-- @ !(-@"Arial Narrow-&2 ,(MMaternji jezik(ci) 2 ,(M @"Arial Narrow- -- /2 1(MNavedite maternji jezik  -@"Arial Narrow- .S2 0(M(ako je vano, navedite dodatne maternje jezike) .- 2 (M - @ !(- - @ !(- - 2 7,(M 2 1(M - @ !(- - @ ! (- -"2 %,(MDrugi jezik(ci) 2 %,(M - 2 %1(M - @ !(- - @ !(- -2 @ ,(MSamoprocena  2 @,(M - 2 ?1(3M - 2 @} 3$MRazumevanje  2 @3$M 2 @3$M 2 @%MGovor  2 @%M 2 @%M 2 @9MPisanje  2 @lM 2 @pM - @ !-(- - @ !-3-- @ !-3- - @ !-3- - @ !-$- - @ !-$- - @ !-%- - @ !-- - @ !-- - @ !z-- - @ !-- - @ !-- - @ !--- @ !-- - @ !0(- - @ !03- - @ !0$- - @ !0- - @ !0- @"Arial Narrow- 2 Yj ,(MEvropski nivo +2 Y,(M (* tabela u prilogu)i 2 Y(,(M - 2 Y1(3M @"Arial Narrow- 2 XY3MSluanje 2 X3M X@"Arial Narrow- . 2 X$M.- 2 X$Mitanje 2 X$M (2 X.%MGovorna interakcijau 2 X%M 2 XMGo #2 XMvorna produkcija 2 X M 2 XSM - @ !G(- - @ !G3- - @ !yG3- - @ !H- - @ !G- - @ !xG- - @ !G$- - @ !xG%- - @ !H- - @ !G- - @ !yG- - @ !G- - @ !zG- - @ !G- - @ !K(- - @ !K3- - @ !K- - @ !K$- - @ !K- - @ !K- - @ !K- - 2 t,(MJezike 2 t,(M - 2 r1(3M - 2 r@3JM @"Arial Narrow- 2 r|JM - 2 rM - 2 r$M - 2 r1%:M - 2 rm;M - 2 rM - 2 rM - 2 r",M - 2 r_,M - @ !`(- - @ !`3- - @ !`3- - @ !`J- - @ !`J- - @ !b`J- - @ !`- - @ !`- - @ !`- - @ !`- - @ !b`- - @ !`$- - @ !`%- - @ !`:- - @ !`:- - @ !b`;- - @ !`- - @ !`- - @ !`- - @ !`- - @ !c`- - @ !`- - @ !`- - @ !`,- - @ !`,- - @ !d`,- - @ !`- - @ !c(- - @ !c3- - @ !cJ- - @ !c- - @ !c- - @ !c$- - @ !c:- - @ !c- - @ !c- - @ !c- - @ !c,- - @ !c- @"Arial Narrow- 2 ,(MJezike 2 ,(M - 2 1(3M - 2 @3JM - 2 |JM - 2 M - 2 $M - 2 1%:M - 2 m;M - 2 M - 2 M - 2 ",M - 2 _,M - @ !{(-- @ !{3-- @ !{3-- @ !{J-- @ !b{J-- @ !{-- @ !{-- @ !{-- @ !b{-- @ !{$-- @ !{%-- @ !{:-- @ !b{;-- @ !{-- @ !{-- @ !{-- @ !c{-- @ !{-- @ !{-- @ !{,-- @ !d{,-- @ !{-- @ !(-- @ !3-- @ !J-- @ !-- @ !-- @ !$-- @ !:-- @ !-- @ !-- @ !-- @ !,-- @ !-- 2 7,(M @"Arial Narrow- 2 1(M - @ !(-- @ !3-- @ !3-- @ !3-- @ !J-- @ !bJ-- @ !-- @ !-- @ !-- @ !b-- @ !$-- @ !%-- @ !:-- @ !b;-- @ !-- @ !-- @ !-- @ !c-- @ !-- @ !-- @ !,-- @ !d,-- @ !-- @ !-- @ !-- @ !-- @ !(-- 2 7,(M 2 1(M - @ !(-- @ !(--;2 P ,(MSocijalne vetine i kompetencije  2 ,(M -2 1`(MZamenite ovaj tekst opisom kompetencija navedite gde ste ih stekli. (ukloni ako nije primenjivo)   2 Z(M - @ !(-- @ !(-- 2 7,(M 2 1(M - @ !(-- @ !(---$HHH----$HHH--W A 0W9iH(W0{V;͗':~wݻ2 +rbƩ;i+ųɽ$a澭Ѝvݴғzثa{;|ppX溦s~ҺffUp{}kCprnࡍjZfffKx~[PN0gRzԟ3CXBYJ7XN֗dʇr|g`iJ|bݨߕzW>҅hmRtZc?K#:B0 )@dE!S/18[<ް=YQ=PYaQ= F9=^N5[SCduhaY-ry)((-'(Z+="="f",(-qp =f=2 =cneescB=\xttN(p+N-_s^eNNBnwtnoN, B^pn,BtR=`towol)=-^pwoyBCac^fftN"x5+NoNzs"^c=^rrnyouy =euqnuNwo+ wun^yrrsun^lws+gD-x*f, GN=-oN-nR s)(ry=vu^ pwZ)orN -=RwoB--u^=F[[C_^,t=Bovz"xB^dwv'wr"Bpw!`rn "rr-Bun^v``````52,t= nv-s*heBprBlr_ pr)fnw! GNwwf`yuNhphe^eetq"Zt= pN-!sBehvrz\rN yr=lrGpruw_=RNrrp)(N5o Zt= nvZ*s)vZhr(-wpB(rt(u_`rroh'=5wuo^ BxR=lh(t= nNN hy-oBGunB5woBqq')ry_up",ro`x_5`yN (y=Bqnn^ZBcy-!(s`'wwnf(uoB(up!=+qp ZrnB -ro"gg!4cc_ 'R2\ "GcA=f\cct55uovuorw^_uwvvur- Nun4excyupeyrZY;Y= he*kNn^++=-lopn4+ _oqrn_f(srqc`CPPCiOf2ffBB2 */WA2Z?;15*kOLjd=bO@7Leaaa=*5G<<<3KmYC=*G^XL7@^2;g-Z6%00T@IMM] 1lV]%JI_C;P.3jjjj7WLT8$Xk=agRhi6 ]]IE[ LO'2*!`d^e% $M(f'^]J 7@4'bXJ JT?GCabV JIc+Q 999FP'_; 7/O`=YP[YF9=G\; 7]^CC SY=Z.7 TV-FPDPQRKS8TMUV/ W77XGF9-K;JLM1>D NOE$MGCBD E6F EG25HI$J?5-98/&+: ;<=>?@AB#6!-7 8%(3 &(+,-!./0$12345 !"#$%& '(!)*  '"System-MMLLLLLLLLLLKKKKKKKKKKKKJJJJJJJJJJIIII՜.+,0 hp| *B$' Europass-Curriculum Vitae Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`abcdefghijklmnopqrsuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F4Data _(1TabletcWordDocumentؽSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q